Aalborg Universitet / Samværsprojekt i samarbejde med Velux Fonden

 

Vi samarbejder med Aalborg Universitet i et forskningsprojekt vedrørende samvær

Samvær: Støtte og bæredygtig udvikling i udsatte børns hverdagsliv: 

SAMVÆR: Støtte og bæredygtig udvikling i Udsatte børns hverdags Liv (SOUL)

Fonden VITA har sammen med Aalborg Universitet skabt projekt SAMVÆR. Det er et forskningsprojekt, der har til hensigt at øge kvaliteten i støttet og overvåget samvær. Vi ser på nuværende tidspunkt et videnshul på området. Folk i feltet mangler litteratur at støtte sig til i det praktiske arbejde. Med dette forskningsprojekt er vi i Fonden VITA, medskaber af den nyeste forskning inden for området. 

Fonden VITA har en historie og et aktivt virke, der netop har vakt vores interesse for at øge kvaliteten for støttet og overvåget samvær.

Vi har som organisation beskæftiget os med familierettede indsatser i mere end 100 år. En stor del af Fonden VITAs arbejde består i dag i at forestå overvåget og støttet samvær. Vi tilbyder i den forbindelse samværskonsulenter og samværslejligheder til kommunerne, hvor mødet mellem barn og biologiske forældre finder sted.

Overvåget og støttet samvær er på mange måder en kompleks og sårbar arbejdsopgave.

Dette kommer blandt andet til udtryk på det menneskelige plan. Samværet kan være opstået på baggrund af ulykkelige omstændigheder som misbrug, vold, psykisk sygdom og fængselsdomme med videre. Det er således et komplekst felt, der rummer mange følelser. Biologiske forældre, barnet og plejeforældre har hver deres oplevelser af samværet, men også hver deres indvirkning på samværet, hvilket ikke altid er til barnets bedste. 

På det praktiske plan er arbejdsopgaven ikke kun knyttet til tidspunktet, hvor samværet finder sted. Opgaven rummer en vidensdeling, der ligger forud for samværet, såvel som efter samværet. Det er forskelligt, hvorledes denne vidensdeling foregribes, og man kan overveje, om en løbende vidensdeling er nødvendig. Vi oplever i Fonden VITA, at denne vidensdeling har betydning for kvaliteten i samværet.

Vi oplever desuden en tendens til, at samværene kan være omgivet af en automatisering a la ”sådan plejer vi at gøre” såvel som juridiske og økonomiske forhold. Disse betingelser imødekommer ikke altid feltets kompleksitet og sårbarhed, ligesom det ikke er et tilstrækkelig grundlag at sikre kvaliteten i overvåget og støttet samvær på.

Professor Maria Appel udtrykker det således: ”Vi mangler både dansk og international forskningsviden om samvær for børn anbragt uden for hjemmet. Der er viden og erfaringer i det praktiske arbejde med samvær, men det er ikke omsat til forskningsbaserede metoder, som sætter barnets stemme, perspektiv og hverdagsliv i centrum for samværets kvalitet. Forskerne og praksisaktørerne er derfor nødvendige for hinanden og arbejder i projektet sammen om at løfte praksis til gavn for barnets trivsel og udvikling”

Mere forskning på området vil skabe et stærkere grundlag at føre støttet og overvåget samvær på. 

Vores interesse og engagement i forskningsprojektet er desuden ikke kun til gavn i Fonden VITA regi samt partnerskabet. Det er Fonden VITAs vision at udbrede denne viden, så alle børn med støttet og overvåget samvær i Danmark får glæde af den viden, forskningsprojektet bidrager med.

Dette gør vi ved at udarbejde en vejledende håndbog målrettet praksisfeltet, hvor samværskonsulenter landet over kan søge viden om det gode samvær. Hertil har vi en ambition om at etablere et Videnscenter om støttet og overvåget samvær. Det skal være en virtuel platform, hvor artikler, forskning, konferencer, webinarer og podcast med videre samles og organiseres. Dette Videnscenter rummer således juridiske, psykologiske, pædagogiske relationelle forhold om samværet, og man kan herfra hente viden og inspiration til at arbejde med samværsområdet.

Det er netop Fonden VITAs værdigrundlag at skabe et godt liv for udsatte børn og unge.

Projekt SAMVÆR er således skabt i samarbejde med Aalborg Universitet for at imødekomme feltets sårbarhed og kompleksitet med bedre metoder, udviklet på baggrund af forskning.